thyssenkrupp Home Solutions er nå TK Home Solutions

Skip Navigation

Personvern

Personvern og bruk av cookies

thyssenkrupp Home Solutions N.V.

Vi takker for din interesse i vårt selskap. Personvern står svært høyt i kurs for firmaledelsen hos thyssenkrupp Home Solutions N.V. Bruk av nettsidene til thyssenkrupp Home Solutions N.V. er prinsipielt mulig uten å måtte oppgi noen som helst personlige data. Dersom en person via vår nettside skulle ønske å benytte seg av diverse tjenester som vårt selskap tilbyr, kan det imidlertid være påkrevd med en behandling av visse personopplysninger. Dersom behandling av personopplysninger er påkrevd, og det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for en slik behandling, vil vi generelt innhente et samtykke fra den aktuelle personen.

Behandlingen av personopplysninger, som for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer, finner alltid sted i samsvar med personvernforordningen, og i overensstemmelse med personvernbestemmelsene som gjelder for thyssenkrupp Home Solutions N.V. i det konkrete landet. Med hjelp av denne personvernerklæringen ønsker vårt selskap å informere offentligheten om metode, omfang og formål ved vår innhenting, bruk og behandling av personopplysninger. Videre opplyses berørte personer i denne personvernerklæringen om rettighetene som tilkommer dem.

Selskapet thyssenkrupp Home Solutions N.V. har iverksatt utallige tekniske og organisatoriske tiltak forbundet med behandlingen, for slik å sikkerstille en så heldekkende beskyttelse som mulig for personopplysninger som behandles over denne nettsiden. Imidlertid foreligger det fremdeles noen sikkerhetshull ved nettbaserte dataoverføringer, slik at en absolutt beskyttelse aldri kan garanteres. Av den grunn står enhver person også fritt til å formidle personopplysninger til oss på andre måter, for eksempel over telefon.

1. Begrepsbestemmelser

Personvernerklæringen til thyssenkrupp Home Solutions N.V. er basert på begrepsbruken som ble benyttet av regulerende europeiske myndigheter ved vedtakelsen av personvernforordningen (DS-GVO). Vår personvernerklæring er ment å skulle være lesbar og forståelig både for offentligheten, såvel som for våre kunder og forretningspartnere. For å kunne garantere dette, ønsker vi på forhånd å forklare begrepene som benyttes.

I denne personvernerklæringen benytter vi blant annet følgende begreper:

a) Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som er basert på en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter “angjeldende person”). En fysisk person anses identifiserbar når vedkommende kan identifiseres direkte eller indirekte, fremfor alt som følge av tilordning til en identifikator som navn, ID-nummer, data om beliggenhet, online-ID eller til et eller flere spesielle kjennetegn som er uttrykk for denne fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

b) Angjeldende person

En angjeldende person er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person som får sine personopplysninger behandlet av den som er ansvarlig for slik behandling.

c) Behandling

Behandling er enhver utført prosedyre, med eller uten hjelp av automatiserte prosesser, eller ethvert sett av slike prosesser som står i sammenheng med personopplysninger, som innhenting, registrering, organisering, katalogisering, lagring, tilpasning eller endring, avlesing, kontrollering, bruk, offentliggjøring via formidling, spredning eller annen form for klargjøring, tilpasning eller sammenføyning, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

d) Begrenset behandling

Begrenset behandling er merking av lagrede personopplysninger, med det formål å innskrenke den fremtidige behandlingen av disse.

e) Profilering

Profilering er enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består i å benytte disse personopplysningene til å evaluere konkrete personaspekter knyttet til en fysisk person, fremfor alt for å analysere eller forutsi aspekter knyttet til arbeidsytelse, økonomi, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, adferd, oppholdssted eller flytting for denne fysiske personen.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en måte som gjør at personopplysningene ikke lenger kan tilordnes angjeldende person uten å trekke inn ytterligere informasjon, såfremt slik informasjon oppbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan tilordnes en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

g) Ansvarlig eller behandlingsansvarlig

Ansvarlig eller behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske personen, myndigheten, institusjonen eller annet organ som alene eller sammen med andre treffer beslutninger om formålet og metodene ved behandling av personopplysninger. Er formålene og metodene ved denne behandlingen gitt som følge av EU-retten eller rettstilstanden i medlemslandene, kan den ansvarlige, eller de bestemte kriteriene for utnevnelsen av denne, være gitt i henhold til EU-retten eller rettstilstanden i medlemslandene.

h) Oppdragstaker

Oppdragstakeren er den fysiske eller juridiske personen, myndigheten, institusjonen eller annet organ som behandler personopplysninger på oppdrag fra den ansvarlige.

i) Mottaker

Mottakeren er den fysiske eller juridiske personen, myndigheten, institusjonen eller annet organ som personopplysninger formidles til uavhengig av om det er snakk om en tredjepart eller ikke. Myndigheter som muligens vil motta personopplysninger i forbindelse med et konkret undersøkelsesoppdrag i henhold til EU-retten eller rettstilstanden i medlemslandene anses imidlertid ikke som mottaker.

j) Tredjepart

Tredjepart er den fysiske eller juridiske personen, myndigheten, institusjonen eller annet organ, med unntak av angjeldende person, ansvarlig, oppdragstaker og personer som behandler personopplysninger på oppdrag og hvor det umiddelbare ansvaret påhviler den ansvarlige eller oppdragstakeren.

k) Samtykke

Samtykke er enhver frivillig viljeserklæring som den angjeldende personen i det konkrete tilfellet avgir på utvetydig vis, i form av en erklæring eller annen entydig bekreftende handling, som den angjeldende personen benytter til å klargjøre at vedkommende samtykker i behandlingen av personopplysninger som angår vedkommende selv.

2. Navn og adresse for vedkommende som bærer ansvaret for behandlingen

Ansvarlig i henhold til personvernforordningen, annen gjeldende personvernlovgivning i EU-medlemsland og andre bestemmelser av personvernrettslig karakter er:

thyssenkrupp Home Solutions N.V.

Brobekkveien 38

Pb. 6877, 0504 Oslo

Norge

Tlf.: 21 97 97 00

E-post: post.home.no@tkelevator.com

Nettside: www.tk-encasa.no

3. Navn og adresse på den personvernansvarlige

Den personvernansvarlige som bærer ansvaret for behandlingen er:

Hermann Dreesch

thyssenkrupp AG

thyssenkrupp Allee 1

D-45143 Essen

Tyskland

Tlf.: 0049 (0) 201 / 844 0

E-post: dataprivacy.homesolutions@tkelevator.com

Nettside: https://www.thyssenkrupp-homesolutions.de/datenschutz

Ved spørsmål og tips knyttet til personvern, kan hver angjeldende person til enhver tid henvende seg direkte til vår personvernansvarlige.

4. Mottaker

Hos thyssenkrupp Home Solutions N.V. og thyssenkrupp-konsernet har kun de avdelingene tilgang til data som trenger disse til klargjøring av ytelsene til Home Solutions N.V.

Data fra kunder og brukere formidles kun til underleverandører for at disse skal kunne montere og installere produktene hos brukeren. Våre underleverandører forpliktes per avtale til overholdelse av personvernrettslige krav og til fortrolighet.

Data fra interessenter, kunder og brukere formidles til ytterligere tjenesteytere som støtter Home Solutions N.V., f.eks. i kategoriene

IT-tjenesteytelser,

logistikk,

trykkeritjenesteytelser,

arkivering

post og telekommunikasjon, rådgivning, rettshjelp, revisjon og konsultasjon,

samsvar og personvern,

distribusjon,

samt kommunikasjon og kundeservice.

Disse tjenesteyterne forpliktes per avtale til overholdelse av personvernrettslige krav og til fortrolighet.

Under bestemte omstendigheter formidles data til kredittvurderingsbyråer som Schufa eller Boniversum. Nøyaktig informasjon om databehandlingen hos kredittvurderingsbyråer finner du i deres personvernbestemmelser.

5. Cookies

Nettsidene til thyssenkrupp Home Solutions N.V. benytter såkalte cookies. Cookies er tekstfiler som plasseres og lagres på et PC-system via en nettleser.

Utallige nettsider og servere benytter cookies. Mange cookies inneholder en såkalt cookie-ID. En cookie-ID er en entydig merking av en cookie. De består av en tegnstreng som gjør at nettsider og server kan knyttes til en konkret nettleser hvor en cookie er lagret. Det gjør det mulig for nettsider og servere som besøkes å sondre mellom den individuelle nettleseren som den angjeldende personen benytter, og andre nettlesere som inneholder andre cookies. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres med en entydig cookie-ID.

Takket være bruken av cookies kan thyssenkrupp Home Solutions N.V. tilby brukere av denne nettsiden mer brukervennlig service, noe som ikke er mulig uten å sette cookies.

Med hjelp av cookies kan informasjon og tilbud optimeres til brukerens fordel på våre nettsider. Som allerede nevnt gjør cookies det mulig for oss å gjenkjenne brukere på vår nettside. Formålet med slik gjenkjenning er å gjøre bruken av våre nettsider lettere for våre brukere. Brukeren av en nettside som benytter cookies trenger for eksempel ikke å oppgi sin påloggingsinformasjon på ny ved hvert besøk på nettsiden, fordi den oppgaven overtas av nettsiden og av en cookie som er plassert på brukerens PC-system. Et annet eksempel er en cookie for handlekurven i onlinebutikken. Onlinebutikken merker seg artiklene som en kunde legger i den virtuelle handlekurven, via en cookie.

Den angjeldende personen kan til enhver tid hindre at det settes cookies via vår nettside ved å foreta en slik innstilling i nettleseren som benyttes, og dermed motsette seg setting av cookies permanent. Videre kan cookies som allerede er satt til enhver tid slettes via en nettleser eller med hjelp av andre programmer. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Dersom den angjeldende personen deaktiverer setting av cookies i nettleseren som benyttes, vil eventuelt ikke alle funksjonene på vår nettside kunne benyttes i fullt omfang.

6. Registrering av generelle data og opplysninger

Nettsiden til thyssenkrupp Home Solutions N.V. vil hver gang nettsiden åpnes av en angjeldende person eller av et automatisert system registrere en rekke generelle data og opplysninger. Slike generelle data og opplysninger lagres i serverens loggfiler. Det som registreres kan være (1) nettlesertype og versjon som benyttes, (2) operativsystemet til systemet som får tilgang, (3) nettsiden som systemet som får tilgang kommer fra (såkalt referrer), (4) underordnede nettsider som via et system som får tilgang styres på våre nettsider, (5) dato og klokkeslett for tilgangen på nettsiden, (6) en internettprotokoll-adresse (IP-adresse), (7) internettleverandøren til systemet som får tilgang og (8) andre lignende data og opplysninger som benyttes til å avverge farer ved angrep på våre informasjonsteknologiske systemer.

Ved bruk av slike generelle data og opplysninger vil thyssenkrupp Home Solutions N.V. ikke trekke noen slutninger om angjeldende person. Slik informasjon trengs snarere for å sikre (1) korrekt utsendelse av innholdet på våre nettsider, (2) optimering av innholdet på våre nettsider samt reklamen på disse, (3) permanent funksjonsdyktighet hos våre informasjonsteknologiske systemer og sikre teknologien til våre nettsider, samt (4) klargjøring av påkrevd informasjon til politiet for straffeforfølgelse i tilfelle det skulle forekomme et cyberangrep. Slike anonymt innhentede data og informasjoner vil derfor thyssenkrupp Home Solutions N.V. på den ene siden evaluert statistisk, og dessuten med det formål å styrke personvernet og datasikkerheten hos vårt selskap, slik at man til syvende og sist kan sikkerstille et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysninger som vi behandler. Anonyme data fra server-loggfiler lagres adskilt fra alle personopplysninger oppgitt av angjeldende person.

7. Registrering på vår nettside

Den angjeldende personen har mulighet til å registrere seg på nettsiden til den behandlingsansvarlige ved å oppgi personopplysninger. Hvilke personopplysninger som i den forbindelse formidles til den behandlingsansvarlige fremgår av det respektive skrivefeltet som benyttes ved registreringen. Personopplysninger som angjeldende person oppgir blir utelukkende innhentet og lagret for intern bruk hos den behandlingsansvarlige, og for egne formål. Den behandlingsansvarlige kan godkjenne videreformidling til en eller flere oppdragstakere, eksempelvis en speditør, som tilsvarende kun vil benytte personopplysningene til intern bruk som kan tilskrives den behandlingsansvarlige.

Ved registrering på nettsiden til den behandlingsansvarlige lagres dessuten IP-adressen som tildeles av internettleverandøren (ISP) til angjeldende person, samt dato og klokkeslett for registreringen. Lagring av slike data foretas med den bakgrunn at misbruk av våre tjenester kun forhindres på denne måten, og slike data kan ved behov muliggjøre oppklaring av lovbrudd som begås. Med andre ord er lagring av slike data påkrevd som sikkerhetstiltak for den behandlingsansvarlige. Videreformidling av slike data foretas prinsipielt ikke, med mindre det foreligger en rettslig forpliktelse til videreformidling, eller det skjer i forbindelse med straffeforfølgelse.

Registreringen til angjeldende person med frivillig angivelse av personopplysninger hjelper den behandlingsansvarlige med å tilby angjeldende person innhold og ytelser som grunnet sakens natur kun kan tilbys registrerte brukere. Registrerte personer står til enhver tid fritt til å endre personopplysninger som oppgis ved registreringen, eller til å få disse slettet fullstendig fra databasen til den behandlingsansvarlige.

Den behandlingsansvarlige vil på forespørsel alltid informere hver angjeldende person om hvilke personopplysninger som lagres om vedkommende. Videre vil den behandlingsansvarlige korrigere eller slette personopplysninger dersom angjeldende person ytrer ønske eller gir instruksjon om dette, med mindre en rettslig forpliktelse til oppbevaring foreligger. Den personvernansvarlige oppgis med navn i denne personvernerklæringen, og vil sammen med alle medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige til enhver tid stå til disposisjon som kontaktperson for den angjeldende personen i denne sammenhengen.

8. Abonnement på vårt nyhetsbrev

På nettsiden til thyssenkrupp Home Solutions N.V. gis brukerne muligheten til å abonnere på nyhetsbrevet til vårt selskap. Hvilke personopplysninger som formidles til den behandlingsansvarlige ved bestillingen av nyhetsbrevet fremgår av skrivefeltet som benyttes her.

Firmaet thyssenkrupp Home Solutions N.V. informerer sine kunder og forretningspartnere jevnlig om selskapets tilbud gjennom et nyhetsbrev. Nyhetsbrevet til vårt selskap kan prinsipielt kun mottas av angjeldende person dersom vedkommende (1) har en gyldig e-postadresse og (2) har registrert seg for mottak av nyhetsbrevet. E-postadresser som en angjeldende person for første gang oppgir for forsendelse av nyhetsbrev, vil av rettslige årsaker få tilsendt en bekreftende e-post som ledd i en “double-opt-in” prosedyre. Den bekreftende e-posten benyttes til å sjekke om innehaveren av e-postadressen har autorisert mottak av nyhetsbrev som angjeldende person.

Ved påmelding til nyhetsbrev lagres videre IP-adressen som tildeles av internettleverandøren (ISP) til angjeldende person for PC-systemet som benyttes ved påmeldingstidspunktet, samt dato og klokkeslett for påmeldingen. Innhenting av slike data er påkrevd for å hindre (mulig) misbruk av e-postadressen til angjeldende person ved å muliggjøre etterprøving ved et senere tidspunkt, og benyttes derfor som rettslig sikkerhetstiltak av den behandlingsansvarlige.

Personopplysninger som innhentes i forbindelse med en påmelding av nyhetsbrev benyttes utelukkende til forsendelse av vårt nyhetsbrev. Videre kan de som abonnerer på nyhetsbrevet informeres per e-post, dersom det er påkrevd for driften av nyhetsbrev-tjenesten eller en registrering knyttet til dette kreves, slik det kan være tilfelle ved endringer av nyhetsbrev-tilbudet eller ved endringer av de tekniske forholdene Det foretas ingen formidling til tredjepart av personopplysninger som innhentes i forbindelse med nyhetsbrev-tjenesten. Abonnement på vårt nyhetsbrev kan til enhver tid sies opp av angjeldende person. Samtykke til lagring av personopplysninger som angjeldende person har delt med oss for forsendelse av nyhetsbrev, kan til enhver tid tilbakekalles. En passende lenke for tilbakekall av samtykket er å finne i hvert eneste nyhetsbrev. Videre består til enhver tid også en mulighet til å si opp abonnementet direkte på nettsiden til den behandlingsansvarlige, eller til å meddele dette til den behandlingsansvarlige på andre måter.

9. Sporing av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet til thyssenkrupp Home Solutions N.V. inneholder såkalte sporingspiksler. Sporingspiksler er en miniatyrgrafikk som integreres i e-poster som sendes i HTML-format, for å muliggjøre opptegnelser og analyser av loggfiler. På den måten kan det foretas en statistisk evaluering av suksessen, eller mangelen på dette, hos en markedsføringskampanje online. På bakgrunn av de integrere sporingspikslene kan thyssenkrupp Home Solutions N.V. se om og når en e-post ble åpnet av angjeldende person, samt hvilke av lenkene som befinner seg i e-posten som ble hentet frem av angjeldende person.

Personopplysninger som innhentes med sporingspiksler i nyhetsbrev blir lagret og evaluert av den behandlingsansvarlige, for slik å optimere forsendelsen av nyhetsbrev og tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev enda bedre til interessene hos angjeldende person. Slike personopplysninger gis ikke videre til tredjepart. En angjeldende person er til enhver tid berettiget til å tilbakekalle samtykkeerklæringen som avgis separat for dette via “double-opt-in” prosedyren. Etter et tilbakekall blir disse personopplysningene slettet av den behandlingsansvarlige. Avbestilling av nyhetsbrevet tolkes automatisk som et tilbakekall av thyssenkrupp Home Solutions N.V.

10. Kontaktmulighet via nettsiden

Nettsiden til thyssenkrupp Home Solutions N.V. inneholder som følge av rettslige forskrifter informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt med vårt selskap, samt umiddelbar kommunikasjon med oss, noe som også omfatter en generell adresse for såkalt elektronisk post (e-postadresse). Dersom en angjeldende person per e-post eller via et kontaktformular tar kontakt med den behandlingsansvarlige, blir personopplysningene som angjeldende person formidler automatisk lagret. Slike personopplysninger som formidles på frivillig basis fra en angjeldende person til den behandlingsansvarlige, lagres med det formål å behandle henvendelsen eller å ta kontakt med angjeldende person. Det foretas ingen formidling til tredjepart av slike personopplysninger.

11. Rutinemessig sletting og sperring av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige behandler og lagrer personopplysninger for angjeldende person kun i det tidsrommet som er påkrevd for å oppfylle lagringsformålet, eller dersom dette pålegges den behandlingsansvarlige av regulerende europeiske myndigheter eller annen lovgiver i form av lovgivning eller forskrifter som denne er underlagt.

Bortfaller lagringsformålet eller utløper en lagringsfrist pålagt av regulerende europeiske myndigheter eller annen lovgiver, blir personopplysningene rutinemessig sperret eller slettet i samsvar med de rettslige forskriftene.

12. Rettighetene til angjeldende person

a) Rett til bekreftelse

Hver angjeldende person tildeles av regulerende europeiske myndigheter en rett til å få bekreftet av den behandlingsansvarlige om personopplysninger knyttet til vedkommende behandles. Ønsker en angjeldende person å benytte seg av denne retten til bekreftelse, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til vår personvernansvarlige eller en annen medarbeider hos den behandlingsansvarlige.

b) Rett til informasjon

Hver angjeldende person som får personopplysninger behandlet, tildeles av regulerende europeiske myndigheter en til enhver tid gjeldende rett til å få gratis informasjon av den behandlingsansvarlige om hvilke personopplysninger som lagres om sin person, og til å motta en kopi av slike opplysninger. Videre har regulerende europeiske myndigheter tildelt angjeldende person en rett til følgende informasjon:

behandlingsformål

kategoriene av personopplysninger som behandles

mottakeren eller kategorien av mottakere som personopplysninger er eller blir formidlet til, fremfor alt mottakere i tredjeland eller hos internasjonale organisasjoner

såfremt mulig planlagt varighet for lagring av personopplysninger, og dersom det ikke er mulig kriteriene for fastlegging av denne varigheten

eksistensen av en rett til korrigering eller sletting av personopplysninger som angår vedkommende, eller til å begrense behandlingen hos den ansvarlige eller klagerett mot slik behandling

eksistensen av en klagerett hos en tilsynsmyndighet

dersom personopplysninger ikke kan innhentes hos angjeldende person: All tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til data

eksistensen av en automatisert beslutningsdannelse, inkludert profilering i henhold til artikkel 22 første ledd og fjerde ledd i DS-GVO og — i det minste i slike tilfeller — informative opplysninger om logikken bak og rekkevidden samt planlagt virkning av en slik behandling for angjeldende person

Videre gis angjeldende person en rett til informasjon om personopplysninger formidles til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon. Dersom det er tilfelle har forøvrig angjeldende person en rett til å motta informasjon om egnede garantier forbundet med formidlingen.

Ønsker en angjeldende person å benytte seg av denne retten til informasjon, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til vår personvernansvarlige eller en annen medarbeider hos den behandlingsansvarlige.

c) Rett til korrigering

Hver angjeldende person som får personopplysninger behandlet, tildeles av regulerende europeiske myndigheter en rett til å forlange umiddelbar korrigering av uriktige personopplysninger som angår vedkommende. Videre har angjeldende person rett til å forlange en utfylling av ufullstendige personopplysninger, med hensynstagen til behandlingsformålet, også i form av en utfyllende erklæring.

Ønsker en angjeldende person å benytte seg av denne retten til korrigering, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til vår personvernansvarlige eller en annen medarbeider hos den behandlingsansvarlige.

d) Rett til sletting (retten til å bli glemt)

Hver angjeldende person som får personopplysninger behandlet, tildeles av regulerende europeiske myndigheter en rett til å forlange av den ansvarlige at personopplysninger som angår vedkommende blir slettet umiddelbart, såfremt en av følgende årsaker er treffende, og i den utstrekning behandling ikke er påkrevd:

Personopplysningene ble innhentet, eller på annet vis behandlet, til formål de ikke lenger trengs til.

Angjeldende person trekker tilbake samtykket som behandlingen i henhold til art. 6 første ledd bokstav a i DS-GVO eller art. 9 annet ledd bokstav a i DS-GVO baserte seg på, og det mangler et annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Angjeldende person motsetter seg behandlingen i henhold til art. 21 første ledd i DS-GVO, og det foreligger ingen berettigede årsaker med forrang for videre behandling, eller angjeldende person motsetter seg behandlingen i henhold til art. 21 annet ledd i DS-GVO.

Personopplysningene ble behandlet på urettmessig vis.

Sletting av personopplysninger er påkrevd for oppfyllelse av en rettslig forpliktelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i medlemslandet som den ansvarlige er underlagt.

Personopplysningene ble innhentet i forbindelse med tjenester som tilbys av informasjonsselskapet i henhold til art. 8 første ledd i DS-GVO.

Dersom en av de ovenfor nevnte årsakene er treffende og en angjeldende person ønsker å få slettet personopplysninger som er lagret hos thyssenkrupp Home Solutions N.V., kan vedkommende her til enhver tid henvende seg til vår personvernansvarlige eller en annen medarbeider hos den behandlingsansvarlige. Den personvernansvarlige hos thyssenkrupp Home Solutions N.V. eller en annen medarbeider gis i oppdrag å etterkomme kravet om sletting så snart som mulig.

Dersom personopplysningene ble offentliggjort av thyssenkrupp Home Solutions N.V. og vårt selskap som ansvarlig i henhold til art. 17 første ledd i DS-GVO er forpliktet til sletting av personopplysninger, så vil thyssenkrupp Home Solutions N.V. med hensynstagen til tilgjengelig teknologi og implementeringsutgifter iverksette passende tiltak, også av teknisk art, for at andre som er ansvarlige for behandlingen av data og behandler offentliggjorte personopplysninger gjøres kjent med at angjeldende person har forlangt at disse andre som er ansvarlige for behandlingen av data sletter samtlige lenker til disse personopplysningene, samt kopier eller replikasjoner av disse personopplysningene såfremt behandling ikke er påkrevd. Den personvernansvarlige hos thyssenkrupp Home Solutions N.V. eller en annen medarbeider vil i det enkelte tilfellet foreta det som er påkrevd.

e) Rett til å begrense behandlingen

Hver angjeldende person som får personopplysninger behandlet, tildeles av regulerende europeiske myndigheter en rett til å forlange av den ansvarlige at behandlingen begrenses, dersom et av følgende vilkår er oppfylt:

Angjeldende person bestrider at personopplysninger er korrekte, og for et tidsrom som gjør det mulig for den ansvarlige å kontrollere om personopplysningene stemmer.

Behandlingen er urettmessig, angjeldende person avviser sletting av personopplysninger og forlanger i stedet begrenset anvendelse av personopplysninger.

Den ansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene til behandlingformålet, men angjeldende person trenger de imidlertid for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.

Angjeldende person har motsatt seg behandlingen iht. art. 21 første ledd i DS-GVO, og det er fremdeles uavklart om de berettigede hensynene til den ansvarlige skal ha forrang i forhold til de hensynene som taler for angjeldende person.

Dersom et av de ovenfor nevnte vilkårene er oppfylt og en angjeldende person ønsker å forlange en begrensning av bruken av personopplysninger som er lagret hos thyssenkrupp Home Solutions N.V., kan vedkommende her til enhver tid henvende seg til vår personvernansvarlige eller en annen medarbeider hos den behandlingsansvarlige. Den personvernansvarlige hos thyssenkrupp Home Solutions N.V. eller en annen medarbeider vil sørge for en slik begrensning.

f) Rett til overførbarhet for data

Hver angjeldende person som får personopplysninger behandlet, tildeles av regulerende europeiske myndigheter en rett til å motta personopplysninger som angår vedkommende, og som angjeldende person har stilt til rådighet for en ansvarlig, på et strukturert, utbredt og maskinlesbart format. De har dessuten rett til å få slike data formidlet til en annen ansvarlig, uten å bli hindret av den ansvarlige som personopplysningene ble stilt til rådighet for, såfremt behandlingen er basert på samtykket i henhold til art. 6 første ledd bokstav a i DS-GVO, eller art. 9 annet ledd bokstav a i DS-GVO, eller annen avtale i henhold til art. 6 første ledd bokstav b i DS-GVO, og behandlingen foretas ved en automatisert prosedyre, såfremt behandlingen ikke er påkrevd for å ivareta en oppgave som er av offentlig interesse, eller foretas ved utøvelsen av offentlig myndighet som den ansvarlige tildeles.

Videre har angjeldende person ved utøvelse av sin rett på overførbarhet hos data i henhold til art. 20 første ledd i DS-GVO rett til å bevirke at personopplysningene formidles direkte fra en ansvarlig til en annen ansvarlig, i den utstrekning det er teknisk mulig, og såfremt ikke rettighetene og frihetene til andre personer innskrenkes.

For å gjøre gjeldende retten til overførbarhet hos data kan angjeldende person til enhver tid henvende seg til den av thyssenkrupp Home Solutions N.V. utnevnte personvernansvarlige eller en annen medarbeider.

g) Klagerett

Hver angjeldende person som får personopplysninger behandlet, tildeles av regulerende europeiske myndigheter en til enhver tid gjeldende rett til å klage, av årsaker som fremgår av den konkrete situasjonen, på behandlingen av personopplysninger som angår vedkommende og som finner sted som følge av art. 6 første ledd bokstav e eller f i DS-GVO. Dette gjelder også for en profilering som er basert på disse bestemmelsene.

Firmaet thyssenkrupp Home Solutions N.V. vil ved klager ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi kan fremlegge tvingende verneverdige årsaker til behandlingen som har forrang sett opp mot interessene, rettighetene og frihetene til angjeldende person, eller behandlingen benyttes for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.

Dersom thyssenkrupp Home Solutions N.V. behandler personopplysninger for å bedrive direktereklame, så har angjeldende person til enhver tid rett til å motsette seg behandlingen av personopplysninger til slike reklameformål. Dette gjelder også for profilering, i den utstrekning den står i forbindelse med slik direktereklame. Klager angjeldende person overfor thyssenkrupp Home Solutions N.V. på behandlingen som foretas med den hensikt å bedrive direktereklame, vil thyssenkrupp Home Solutions N.V. ikke lenger behandle personopplysninger til slike formål.

Dessuten har angjeldende person rett til å klage, av årsaker som fremgår av dennes spesielle situasjon, mot at thyssenkrupp Home Solutions N.V. behandler personopplysninger til vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89 første ledd i DS-GVO, med mindre en slik behandling er påkrevd for å oppfylle en oppgave som er av offentlig interesse.

For å utøve klageretten kan angjeldende person henvende seg direkte til den personvernansvarlige hos thyssenkrupp Home Solutions N.V. eller en annen medarbeider. Angjeldende person står videre fritt til å utøve sin klagerett uavhengig av direktivet 2002/58/EU, i forbindelse med bruken av tjenester fra informasjonsselskapet, med en automatisert prosedyre hvor det benyttes tekniske spesifikasjoner.

h) Automatiserte beslutninger i enkelttilfeller, inkludert profilering

Hver angjeldende person som får personopplysninger behandlet, tildeles av regulerende europeiske myndigheter en rett til ikke å bli underkastet en utelukkende automatisert beslutningsdannelse — inkludert profilering — med rettslig virkning overfor dennes motpart eller som på lignende vis begrenser vedkommende, såfremt beslutningen (1) ikke er påkrevd for at en avtale mellom angjeldende person og den ansvarlige skal tre i kraft eller oppfylles, eller (2) er godkjent som følge av rettslige forskrifter i EU eller medlemslandet som den ansvarlige er underlagt, og disse rettslige forskriftene inneholder tiltak for ivaretakelse av angjeldende persons rettigheter, friheter og berettigede interesser eller (3) foretas med uttrykkelig samtykke fra angjeldende person.

Er beslutningen (1) påkrevd for at en avtale mellom angjeldende person og den ansvarlige skal tre i kraft eller oppfylles eller (2) foretas med uttrykkelig samtykke fra angjeldende person, vil thyssenkrupp Home Solutions N.V. iverksette rimelige tiltak for ivaretakelse av angjeldende persons rettigheter, friheter og berettigede interesser, herunder minimum retten til å få en person hos den ansvarlige til å gripe inn, til fremstilling av eget standpunkt og til å motsette seg beslutningen.

Ønsker en angjeldende person å gjøre gjeldende rettigheter med hensyn til automatiserte beslutninger, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til vår personvernansvarlige eller en annen medarbeider hos den behandlingsansvarlige.

i) Rett til tilbakekall av et personvernrettslig samtykke

Hver angjeldende person som får personopplysninger behandlet, tildeles av regulerende europeiske myndigheter en til enhver tid gjeldende rett til å kunne trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysninger.

Ønsker en angjeldende person å gjøre gjeldende retten til tilbakekall av et samtykke, kan vedkommende til enhver tid henvende seg til vår personvernansvarlige eller en annen medarbeider hos den behandlingsansvarlige.

13. Personvern ved søknader og under søknadsprosessen

Den behandlingsansvarlige innhenter og behandler personopplysninger fra søkere med det formål å kunne avvikle søknadsprosessen. Behandlingen kan også foretas elektronisk. Dette gjelder fremfor alt dersom en søker formidler sine respektive søknadspapirer til den behandlingsansvarlige på elektronisk vis, for eksempel per e-post eller via et skjema som befinner seg på nettsiden. Dersom den behandlingsansvarlige inngår en ansettelsesavtale med en søker, lagres data som formidles med det formål å avvikle ansettelsesforholdet, med hensynstagen til de rettslige forskriftene. Inngås ingen ansettelsesavtale med søkeren av den behandlingsansvarlige, så blir søknadspapirene automatisk slettet to måneder etter at beslutningen om avslag gjøres kjent, med mindre andre berettigede interesser hos den behandlingsansvarlige står i veien for en sletting. Andre berettigede interesser vil her eksempelvis kunne være en dokumentasjonsforpliktelse ved en prosess forbundet med likestillings- og diskrimineringsloven.

14. Personvernbestemmelser som gjelder anvendelse av affilinet

Den behandlingsansvarlige har integrert komponenter fra selskapet affilinet på denne nettsiden. Affilinet er et tysk affiliate-nettverk som tilbyr affiliate-markedsføring.

Affiliate-markedsføring er en internettstøttet distribusjonsform som gjør det mulig for de som driver nettsider, en såkalt merchant eller advertiser, å vise reklame, som normalt godskrives gjennom provisjoner for klikk eller salg, på nettsidene til tredjepart, altså hos salgspartnere, som også kalles affiliate eller publisher. Via affiliate-nettverket vil en merchant stille til disposisjon et reklamemiddel, altså et reklamebanner eller andre egnede midler for nettreklame, som en affiliate deretter integrerer på egne nettsider eller gjennom andre kanaler, som for eksempel søkeordannonsering eller markedsføring via e-post.

Driftselskapet til Affilinet er affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland.

Affilinet setter en cookie på IT-systemet til angjeldende person. Det er beskrevet ovenfor hva cookies er. En tracking-cookie fra Affilinet lagrer ingen personopplysninger. Kun ID-nummeret til en affiliate lagres, altså partneren som formidler en potensiell kunde, samt referansenummeret til besøkeren av en nettside og reklamemiddelet som ble klikket på. Formålet med lagring av slike data er å foreta utbetalinger av provisjon mellom en merchant og en affiliate, noe som avvikles over affiliate-nettverket, altså Affilinet.

Den angjeldende personen kan, slik det allerede er beskrevet over, til enhver tid hindre at det settes cookies via vår nettside ved å foreta en slik innstilling i nettleseren som benyttes, og dermed motsette seg setting av cookies permanent. En slik innstilling av nettleseren som benyttes ville også forhindre at Affilinet setter en cookie på IT-systemet til angjeldende person. Dessuten kan cookies som allerede er satt av Affilinet til enhver tid slettes via en nettleser eller med hjelp av andre programmer.

Gjeldende personvernbestemmelser hos Affilinet er å finne under https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

15. Personvernbestemmelser som gjelder anvendelse av Facebook

Den behandlingsansvarlige har integrert komponenter fra selskapet Facebook på denne nettsiden. Facebook er et sosialt nettverk.

Et sosialt nettverk er et sosialt treffpunkt på internett, et online fellesskap som normalt gjør det mulig for brukerne å kommunisere med hverandre og foreta interaksjoner i det virtuelle rommet. Et sosialt nettverk kan benyttes som plattform for utveksling av meninger og erfaringer, eller gjøre det mulig for fellesskapet på internett å stille til rådighet personlig eller selskapsrelatert informasjon. Facebook gjør det blant annet mulig for brukerne av det sosiale nettverket å opprette private profiler, laste opp bilder og danne nettverk via vennskapsforespørsler.

Driftselskapet for Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger når angjeldende person bor utenfor USA eller Canada er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang noen åpner de enkelte sidene på denne nettsiden som drives av den behandlingsansvarlige, og som en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) ble integrert på, blir nettleseren til IT-systemet hos angjeldende person automatisk oppfordret av den respektive Facebook-komponenten til å laste ned en fremstilling av den aktuelle Facebook-komponenten fra Facebook. En samlet oversikt over alle Facebook-plug-ins er å finne på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Ved denne tekniske prosessen mottar Facebook informasjon om hvilken konkret underside som besøkes av angjeldende person på våre nettsider.

Dersom angjeldende person samtidig er logget på Facebook, vil Facebook hver gang angjeldende person besøker våre nettsider, og under hele oppholdet på våre nettsider, kunne se hvilke konkrete undersider som angjeldende person besøker blant våre nettsider. Denne informasjonen samles av Facebook-komponenten og tilordnes via Facebook den aktuelle Facebook-kontoen til angjeldende person. Dersom angjeldende person utløser en av Facebook-knappene som er integrert på våre nettsider, for eksempel “liker”-knappen, eller skriver en kommentar, vil Facebook kunne tilordne slik informasjon til den personlige brukerkontoen som angjeldende person har på Facebook, og lagre slike personopplysninger.

Facebook mottar via Facebook-komponenten alltid informasjon om at angjeldende person har besøkt våre nettsider, dersom vedkommende samtidig er logget på Facebook; dette skjer uavhengig av om angjeldende person klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Dersom denne typen formidling av informasjon til Facebook ikke er ønskelig for angjeldende person, kan formidlingen forhindres ved at vedkommende logger seg ut av sin Facebook-konto før våre nettsider besøkes.

Facebook har publisert en personvernerklæring som er å finne under https://de-de.facebook.com/about/privacy/ og som gir informasjon om innhenting, bearbeiding og bruk av personopplysninger hos Facebook. Videre beskrives der hvilke innstillingsmuligheter om Facebook tilbyr for å beskytte privatsfæren til angjeldende person. Dessuten er ulike applikasjoner tilgjengelige som gjør det mulig å undertrykke formidlingen av data til Facebook, for eksempel kan en Facebook-Blocker anskaffes fra tilbyderen Webgraph på http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Slike applikasjoner kan benyttes av angjeldende person for å undertrykke formidlingen av data til Facebook.

16. Personvernbestemmelser for bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

Den behandlingsansvarlige har integrert komponenten Google Analytics på denne nettsiden. Google Analytics er en nettanalysetjeneste. Nettanalyse er innhenting, samling og evaluering av data om brukeradferd på nettsider. En nettanalysetjeneste registrerer blant annet data om hvilken nettside angjeldende person på en nettside kommer fra (såkalt referrer), hvilke undersider på nettsiden som besøkes, eller hvor ofte og hvor lenge en underside besøkes. Nettanalyse benyttes hovedsaklig til optimering av en nettside, og til kostnad-nytte-analyse av nettreklame.

Driftselskap for Google-Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den behandlingsansvarlige benytter ved nettanalyse via Google Analytics tillegget "_gat._anonymizeIp". Med hjelp av dette tillegget forkortes og anonymiseres IP-adressen til internettilkoblingen hos angjeldende person av Google, dersom tilgangen på våre nettsider skjer fra et EU-medlemsland eller et annet land som er en del av EØS-samarbeidet.

Formålet med Google-Analytics-komponenten er å analysere brukeradferd på våre nettsider. Google benytter data og informasjon som innhentes blant annet til å evaluere bruken av våre nettsider, for å lage online-rapporter for oss som

viser aktiviteten på våre nettsider, og for å sikre ytterligere tjenesteytelser som står i forbindelse med bruken av våre nettsider.

Google Analytics setter en cookie på IT-systemet til angjeldende person. Det er beskrevet ovenfor hva cookies er. Ved å sette cookies gjør Google det mulig å analysere bruken av våre nettsider. Hver gang noen åpner de enkelte sidene på denne nettsiden som drives av den behandlingsansvarlige, og som en Google-Analytics-komponent ble integrert på, blir nettleseren til IT-systemet hos angjeldende person automatisk oppfordret av den respektive Google-Analytics-komponenten til å formidle data som benyttes til en online-analyse til Google. Under denne tekniske prosessen får Google kunnskap om personopplysninger, som IP-adressen til angjeldende person, noe Google blant annet benytter til å etterprøve opprinnelsen til besøker og klikk, for å muliggjøre senere provisjonsutbetalinger.

Med hjelp av cookies blir personopplysninger lagret, for eksempel tilgangstid, stedet en tilgang stammer fra og hyppigheten av besøk på våre nettsider fra angjeldende person. Ved hvert besøk på våre nettsider blir slike personopplysninger, inkludert IP-adressen til internettforbindelsen som angjeldende person benytter, overført til Google i USA. Slike personopplysninger lagres av Google i USA. Google vil under visse omstendigheter sørge for at slike personopplysninger som innhentes gjennom den tekniske prosessen videreformidles til tredjepart.

Den angjeldende personen kan, slik det allerede er beskrevet over, til enhver tid hindre at det settes cookies via vår nettside ved å foreta en slik innstilling i nettleseren som benyttes, og dermed motsette seg setting av cookies permanent. En slik innstilling av nettleseren som benyttes ville også forhindre at Google setter en cookie på IT-systemet til angjeldende person. Dessuten kan en cookie som allerede er satt av Google Analytics til enhver tid slettes via nettleseren eller med hjelp av andre programmer.

Videre består det en mulighet for angjeldende person til å motsette seg og hindre registrering av data som Google Analytics lager basert på bruken av denne nettsiden, samt behandlingen av slike data hos Google. Her må brukeren laste ned og installere et nettlesertillegg under følgende lenke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette nettlesertillegget informerer Google Analytics via JavaScript om at det ikke er lov å formidle data og informasjon om besøk av nettsider til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertillegget anses av Google som utøvelse av klageretten. Blir IT-systemet til angjeldende person senere slettet, formatert eller installert på ny, må vedkommende foreta en ny installering av nettlesertillegget for å deaktivere Google Analytics. Dersom nettlesertillegget blir avinstallert eller deaktivert av angjeldende person eller en annen person tilknyttet vedkommendes kontrollsfære, består det en mulighet til ny installasjon eller aktivering av nettlesertillegget.

Mer informasjon om gjeldende personvernbestemmelser hos Google er å finne under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics beskrives nærmere under denne lenken https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

17. Personvernbestemmelser som gjelder anvendelse av Google Remarketing

Den behandlingsansvarlige har integrert tjenestene til Google Remarketing på denne nettsiden. Google Remarketing er en funksjon tilknyttet Google-AdWords, og gjør det mulig for et selskap å vise reklame til internettbrukere som tidligere har oppholdt seg på selskapets nettsider. Integrering av Google Remarketing gjør det dermed mulig for et selskap å lage brukerbasert reklame, og følgelig å vise reklameannonser som anses relevante for internettbrukerens interesser.

Driftselskap for tjenestene til Google Remarketing er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er å vise interesserelevant reklame. Google Remarketing gjør det mulig for oss å vise reklameannonser som er tilpasset internettbrukernes individuelle behov og interesser via Google sitt reklamenettverk eller på andre nettsider.

Google Remarketing setter en cookie på IT-systemet til angjeldende person. Det er beskrevet ovenfor hva cookies er. Ved å sette cookies gjøres det mulig for Google å gjenkjenne brukeren dersom denne senere oppsøker nettsider som tilsvarende er medlemmer av Google sitt reklamenettverk. Med hvert besøk på en nettside som tjenesten til Google Remarketing er integrert på, vil nettleseren til angjeldende person automatisk bli identifisert hos Google. Under denne tekniske prosessen får Google kunnskap om personopplysninger, som IP-adressen eller nettsurfingen til brukeren, noe Google blant annet benytter til å vise interesserelevant reklame.

Med hjelp av cookies blir personopplysninger lagret, for eksempel om nettsider som angjeldende person har besøkt. Ved hvert besøk på våre nettsider blir med andre ord personopplysninger, inkludert IP-adressen til internettforbindelsen som angjeldende person benytter, overført til Google i USA. Slike personopplysninger lagres av Google i USA. Google vil under visse omstendigheter sørge for at slike personopplysninger som innhentes gjennom den tekniske prosessen videreformidles til tredjepart.

Den angjeldende personen kan, slik det allerede er beskrevet over, til enhver tid hindre at det settes cookies via vår nettside ved å foreta en slik innstilling i nettleseren som benyttes, og dermed motsette seg setting av cookies permanent. En slik innstilling av nettleseren som benyttes ville også forhindre at Google setter en cookie på IT-systemet til angjeldende person. Dessuten kan en cookie som allerede er satt av Google Analytics til enhver tid slettes via nettleseren eller med hjelp av andre programmer.

Videre består det en mulighet for angjeldende person til å motsette seg interessebasert reklame via Google. For å gjøre det må angjeldende person på hver enkelt nettleser vedkommende benytter besøke www.google.de/settings/ads og foreta sine ønskede innstillinger der.

Mer informasjon om gjeldende personvernbestemmelser hos Google er å finne under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. Personvernbestemmelser som gjelder anvendelse av Google+

Den behandlingsansvarlige har integrert Google+ knappen som komponent på denne nettsiden. Google+ er et såkalt sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er et sosialt treffpunkt på internett, et online fellesskap som normalt gjør det mulig for brukerne å kommunisere med hverandre og foreta interaksjoner i det virtuelle rommet. Et sosialt nettverk kan benyttes som plattform for utveksling av meninger og erfaringer, eller gjøre det mulig for fellesskapet på internett å stille til rådighet personlig eller selskapsrelatert informasjon. Google+ gjør det blant annet mulig for brukerne av det sosiale nettverket å opprette private profiler, laste opp bilder og danne nettverk via vennskapsforespørsler.

Driftselskap for Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang noen åpner de enkelte sidene på denne nettsiden som drives av den behandlingsansvarlige, og som en Google+ knapp ble integrert på, blir nettleseren til IT-systemet hos angjeldende person automatisk oppfordret av den respektive Google+ knappen til å laste ned en fremstilling av den aktuelle Google+ knappen fra Google. Ved denne tekniske prosessen mottar Google informasjon om hvilken konkret underside som besøkes av angjeldende person på våre nettsider. Mer informasjon om Google+ er å finne under https://developers.google.com/+/.

Dersom angjeldende person samtidig er logget på Google+, vil Google hver gang angjeldende person besøker våre nettsider, og under hele oppholdet på våre nettsider, kunne se hvilke konkrete undersider som angjeldende person besøker blant våre nettsider. Denne informasjonen samles gjennom Google+ knappen og tilordnes via Google den aktuelle Google-kontoen til angjeldende person.

Dersom angjeldende person utløser en av Google+ knappene som er integrert på våre nettsider, og dermed gir en anbefaling av Google+1, vil Google kunne tilordne slik informasjon til den personlige brukerkontoen som angjeldende person har på Google+, og lagre slike personopplysninger. Google lagrer anbefalingen av Google+1 og gjør denne offentlig tilgjengelig i samsvar med vilkårene som angjeldende person har godtatt i den forbindelse. En anbefaling av Google+1 som angjeldende person avgir på denne nettsiden vil senere bli lagret og behandlet sammen med andre personopplysninger, som navnet på Google+1-kontoen angjeldende person benytter og bildet registrert i denne hos andre Google-tjenester, for eksempel søkeresultater hos Google sin søkemotor, Google-kontoen til angjeldende person eller andre steder, for eksempel på nettsider eller i forbindelse med reklameannonser. Videre er Google i stand til å forbinde besøk på denne nettsiden med andre personopplysninger som lagres. Google registrerer slike personopplysninger dessuten med det formål å forbedre eller optimere ulike Google-tjenester.

Google mottar via Google+ knappen alltid informasjon om at angjeldende person har besøkt våre nettsider, dersom vedkommende samtidig er logget på Google; dette skjer uavhengig av om angjeldende person klikker på Google+ knappen eller ikke.

Dersom formidling av personopplysninger til Google ikke er ønskelig for angjeldende person, kan denne hindre slik formidling ved at vedkommende logger seg ut av sin Google+ konto før våre nettsider besøkes.

Mer informasjon om gjeldende personvernbestemmelser hos Google er å finne under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Flere anvisninger fra Google om Google+1 knappen er å lese under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Personvernbestemmelser som gjelder anvendelse av Google-AdWords

Den behandlingsansvarlige har integrert Google AdWords på denne nettsiden. Google AdWords er en tjeneste for internettreklame som gjør det mulig for annonsører å plassere annonser blant søkemotorresultatene fra Google såvel som i reklamenettverket til Google. Google AdWords gjør det mulig for annonsøren å fastlegge visse nøkkelord på forhånd, som benyttes til å vise en annonse blant søkemotorresultatene fra Google, men kun dersom brukeren frembringer et søkeresultat som er relevant for slike nøkkelord. I Google sitt reklamenettverk blir annonsene fordelt på emnerelevante nettsider etter en automatisk logaritme, og med hensynstagen til tidligere fastlagte nøkkelord.

Driftselskap for tjenestene til Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er å reklamere for vår nettside gjennom visning av interesserelevant reklame på nettsidene til eksterne selskaper og blant søkeresultatene til søkemotoren Google, og visning av ekstern reklame på våre nettsider.

Havner angjeldende person via en Google-annonse på våre nettsider, plasserer Google en såkalt conversion-cookie på IT-systemet hos angjeldende person. Det er beskrevet ovenfor hva cookies er. En conversion-cookie mister sin gyldighet etter tretti dager og benyttes ikke til identifisering av angjeldende person. Via en conversion-cookie kan man, med mindre den er utløpt, etterprøve om bestemte undersider, for eksempel handlekurven i et onlinebutikk-system, hentes frem på våre nettsider. Takket være en conversion-cookie kan både vi og Google se om angjeldende person, som havnet på våre nettsider via en AdWords-annonse, har generert omsetning, altså fullført en varehandel, eller om denne ble avbrutt.

Data og informasjon som innhentes med bruk av conversion-cookies, blir benyttet av Google til å lage statistikk om besøk for vår nettside. Slik besøkstatistikk benyttes av oss igjen til å utlede samlet antall brukere som formidles til oss via AdWords-annonser, altså til å utlede hvor vellykket den respektive AdWords-annonsen er, og til å optimere våre AdWords-annonser for fremtiden. Verken vårt selskap eller andre reklamekunder hos Google AdWords mottar informasjon fra Google som kan benyttes til å identifisere angjeldende person.

Med hjelp av conversion-cookies blir personopplysninger lagret, for eksempel om nettsider som angjeldende person har besøkt. Ved hvert besøk på våre nettsider blir med andre ord personopplysninger, inkludert IP-adressen til internettforbindelsen som angjeldende person benytter, overført til Google i USA. Slike personopplysninger lagres av Google i USA. Google vil under visse omstendigheter sørge for at slike personopplysninger som innhentes gjennom den tekniske prosessen videreformidles til tredjepart.

Den angjeldende personen kan, slik det allerede er beskrevet over, til enhver tid hindre at det settes cookies via vår nettside ved å foreta en slik innstilling i nettleseren som benyttes, og dermed motsette seg setting av cookies permanent. En slik innstilling av nettleseren som benyttes ville også forhindre at Google setter en conversion-cookie på IT-systemet til angjeldende person. Dessuten kan en cookie som allerede er satt av Google AdWords til enhver tid slettes via nettleseren eller med hjelp av andre programmer.

Videre består det en mulighet for angjeldende person til å motsette seg interessebasert reklame via Google. For å gjøre det må angjeldende person på hver enkelt nettleser vedkommende benytter besøke www.google.de/settings/ads og foreta sine ønskede innstillinger der.

Mer informasjon om gjeldende personvernbestemmelser hos Google er å finne under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

20. Rettslig grunnlag for behandling

Art. 6 I bokstav a i DS-GVO benyttes av vårt selskap som rettslig grunnlag for behandlingsprosesser hvor vi innhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Foretas behandlingen av personopplysninger for å oppfylle en avtale med angjeldende person som avtalepart, slik det er tilfelle ved for eksempel behandlingsprosesser som kreves for levering av varer eller andre ytelser eller motytelser, så vil behandlingen være basert på art. 6 I bokstav b i DS-GVO. Det samme gjelder for slike behandlingsprosesser som er påkrevd for å utføre tiltak før avtalen inngås, for eksempel ved henvendelser knyttet til våre produkter eller ytelser. Er vårt selskap underlagt en rettslig forpliktelse som gjør behandling av personopplysninger påkrevd, som for eksempel oppfyllelse av skatteforpliktelser, vil behandlingen være basert på art. 6 I bokstav c i DS-GVO. I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger være påkrevd for å beskytte livsviktige interesser hos angjeldende person eller en annen fysisk person. Det er for eksempel tilfelle dersom en besøkende hos vårt selskap blir skadet og deretter må videreformidle sitt navn, sin alder, data om sin trygdekasse eller annen livsviktig informasjon til en lege, et sykehus eller annen tredjepart. Da vil behandlingen være basert på art. 6 I bokstav d i DS-GVO. Avslutningsvis kan behandlingsprosesser være basert på art. 6 I bokstav f i DS-GVO. Dette rettslige grunnlaget baseres behandlingsprosesser på som ikke omfattes av noen av de ovenfor nevnte rettslige grunnlagene, dersom behandlingen er påkrevd for ivaretakelse av en berettiget interesse for vårt selskap eller en tredjepart, såfremt angjeldende persons interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke har forrang. Slike behandlingsprosesser tillates fremfor alt for oss når de uttrykkelig blir nevnt av den europeiske lovgiveren. Denne fremmer i så måte at en berettiget interesse kan antas å foreligge når angjeldende person er kunde hos den ansvarlige (artikkel 47 annet punkt i DS-GVO).

21. Berettigede interesser av behandling som kan forfølges av den ansvarlige eller en tredjepart

Er behandling av personopplysninger basert på artikkel 6 I bokstav f i DS-GVO, er vår berettigede interesse av å utføre våre forretningsvirksomhet til fordel for velferden til alle våre medarbeidere og våre andelshavere.

22. Varighet for lagring av personopplysninger

Kriteriet for varigheten ved lagring av personopplysninger er den respektive oppbevaringsfristen som lovverket krever. Etter utløpet av fristen blir aktuelle data rutinemessig slettet, med mindre de trengs for oppfyllelse av avtalen eller til avtaleforhandlinger.

23. Rettslige eller avtalebaserte forskrifter om klargjøring av personopplysninger; nødvendighet for avtaleslutning; forpliktelsen for angjeldende person til å fremskaffe personopplysninger; mulige følger av manglende klargjøring

Vi opplyser deg om at klargjøring av personopplysninger tildels er rettslig pålagt (f.eks. forskrifter knyttet til skattlegging), eller kan fremgå av avtalereguleringer (f.eks. informasjon om avtalepartneren). Iblant kan det være påkrevd ved avtaleinngåelse at angjeldende person stiller personopplysninger til rådighet for oss, som vi senere må behandle. Angjeldende person er eksempelvis forpliktet til å klargjøre personopplysninger til oss når vårt selskap inngår en avtale med vedkommende. Manglende klargjøring av personopplysninger kan ha til følge at avtalen med angjeldende person ikke kan inngås. Før klargjøring av personopplysninger fra angjeldende person må vedkommende henvende seg til vår personvernansvarlige. Vår personvernansvarlige vil i det konkrete tilfellet avklare for angjeldende person om klargjøring av personopplysninger er pålagt rettslig eller gjennom avtale eller påkrevd for avtaleinngåelse,

om det foreligger en forpliktelse til klargjøring av personopplysninger og hvilke følger manglende klargjøring av personopplysninger kan ha.

24. Eksistens av en automatisert beslutningsdannelse

Som ansvarsbevisst selskap avstår vi fra å foreta en automatisert beslutningsdannelse eller profilering.